Iodosulfuron methyl metabolite 4

Iodosulfuron methyl metabolite 4

ST00017

4-iodo-2-(N-((4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl)sulfamoyl)benzoic acid

4-iodo-2-[({[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl}amino)sulfonyl]benzoic acid

AE F145740

CAS: 185119-76-0

Menge Preis
50 mg 349 EUR
100 mg 550 EUR

Beim Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

Copyright © 2016 Synthex