Finansowanie UE

Loga EU

Tytuł projektu:

Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA.

Nazwa Programu Operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich.

Cel:

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie prac badawczych oraz rozwojowych (B+R) przez firmę Synthex Technologies Sp. z o.o. w celu komercjalizacji wyników badań w postaci autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA.

Planowane efekty

W wyniku przeprowadzonych badań powstanie niedostępna na rynku (innowacja procesowa na skalę światową) autorska innowacyjna technologia syntezy 1-metylocyklopropenu tj. metody otrzymywania hormonu roślinnego – 1 MCP. Realizacja Projektu wpłynie na zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa Synthex Technologies Sp. z o.o.

Wartość całkowita Projektu:

3.331.701,48 PLN

Wkład Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego):

2.324.033,99 PLN

Copyright © 2016 Synthex

Strona korzysta z plików cookie